KATEDRA GOSPODARKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Godło Polski
KATEDRA GOSPODARKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

W kilku słowach o Katedrze

Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego działa przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Głównym przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych Katedry jest funkcjonowanie sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego modernizacji oraz wdrażania innowacji. Kluczowymi nurtami badawczymi Katedry są następujące obszary: zarządzanie publiczne, administracja publiczna, organizacje i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, polityka rozwoju lokalnego i regionalnego, gospodarowanie majątkiem publicznym i finansami, przedsiębiorstwa i sektory użyteczności publicznej (infrastrukturalne), planowanie przestrzenne, systemy informacji przestrzennej, rozwój obszarów wiejskich, prawo samorządu terytorialnego i marketing terytorialny. Pracownicy Katedry realizują funkcje doradcze, eksperckie i konsultacyjne na rzecz samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw komunalnych i instytucji świadczących usługi publiczne. Nasz zespół posiada doświadczenie praktyczne w administracji publicznej i przedsiębiorstwach komunalnych, współpracują z władzami publicznymi oraz różnymi jednostkami samorządowymi i przedsiębiorstwami komunalnymi.

Historia Katedry Gospodarki Samorządu Terytorialnego UŁ, sięga 1975 r. kiedy rozpoczął działalność ówczesny Zakład Gospodarki Komunalnej. Katedra jest samodzielną jednostką, prowadzącą działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w ramach Instytutu Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Dorobek naukowy obejmuje około 500 opracowań naukowych, w tym 20 książek; zaś na dorobek dydaktyczny składa się wypromowanie około 2500 magistrów i licencjatów. Katedra współuczestniczy w prowadzeniu kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz sprawuje opiekę nad specjalnością: Menedżer w sektorze publicznym. W Katedrze pracuje 9 osób, w tym: 2 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni, 5 doktorów zatrudnionych na stanowisku adiunkta, 1 magister zatrudniony na stanowisku asystenta naukowego oraz jeden pracownik naukowo-techniczny.

KATEDRA W LICZBACH

  • 9

    PRACOWNIKÓW

  • 46

    PROWADZONYCH PRZEDMIOTÓW

  • 80

    PUBLIKACJI NAUKOWYCH W LATACH 2017-2021